ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค
ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติร่


Philosophy: 
     To develop quality knowledge graduate in the business and service industries
 
Vision:
      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace
 
 Mission:
     To educate people, conduct research, provide academic services to communities to promote , conserve art and cultures