โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ


Philosophy: 
     To develop quality knowledge graduate in the business and service industries
 
Vision:
      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace
 
 Mission:
     To educate people, conduct research, provide academic services to communities to promote , conserve art and cultures