ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560
เทอม 3/2017 สาขาการโรงแรมกำหนดให้วันพุธ เป็นวันใส่ชุดสูท uniform ของสาขานะคะ แต่งกายให้ถูกระเบียบกัน


B.B.A. (Hospitality and Tourism Management) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
          The Bachelor of Business Administration Program in Hospitality and Tourism Management of the International College, Suan Sunandha Rajabhat University is designed to prepare graduates who will become young entrepreneurs or middle-management executives with applicable business skills in the global community. The Hospitality industry is the largest employer in the world and offers many career opportunities. SSRUIC educates professionals who are well prepared for this demanding industry. Here are some of the sectors where graduates may hold a position in the future: International Hotel chains, Independent hotels, Traditional Gourmet restaurants, Catering Industry, tourism, MICE, and Cruise Lines.
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโรงแรม และท่องเที่ยวเป็นสาขาที่เน้นความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการจัดการโรงแรม(Hospitality) การท่องเที่ยว (Tourism) การบริหารจัดการประชุมสัมมนา (MICE) และ ศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ(Management) การศึกษาแนวโน้มการดำเนินงานด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวโดยมีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษางานในธุรกิจสถานประกอบการด้านโรงแรมและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันการวางระบบงานเรียนรู้ระบบปฏิบัติการในส่วนงานต่างๆ ภายในโรงแรม
          บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบอาชีพได้หลากหลายโดยเน้นไปในด้านการบริหารโรงแรมการบริการและการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมเครือต่างประเทศ (International Hotel Chains) การจัดการประชุมสัมมนา และนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมอาหารธุรกิจเรือสำราญและการท่องเที่ยว