workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา จัด workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์ และการ