ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค
ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติร่