โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวพรปรียา สุนทรวิภาต นักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม รหัส HTM55 ร่วมบรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ในงาน JOB FAIR2017