นักศึกษา Restaurant Business เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าประกวดระดับประเทศ
ยินดีกับนักศึกษา Restaurant Business และ International Businessที่เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าปร

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง
ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติ
ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ณ มหาวิทยาลัย VŠO สาธารณรัฐเช็ค