workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา จัด workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์ และการ

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง
ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติ
ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ณ มหาวิทยาลัย VŠO สาธารณรัฐเช็ค