ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560
เทอม 3/2017 สาขาการโรงแรมกำหนดให้วันพุธ เป็นวันใส่ชุดสูท uniform ของสาขานะคะ แต่งกายให้ถูกระเบียบกัน

IMEX International University Challenge 2017

IMEX International University Challenge 2017

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2560 นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวณัฐยาน์ ตุงคะวรวิทย์ สาขาการจัดการโรงแรม , นายอลินวัทนวิภา เพชรดีทน สาขาการจัดการโรงแรม cและ นางสาวนภาพร แสวงการ สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการ IMEX-MPI-MCI-IT&CMA Future Leaders Forum 2017 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจการจัดการประชุมระดับนานาชาติ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์

นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทำโครงงานประกวดในการแข่งขัน IMEX International University Challenge 2017 สนับสนุนโดย โรงแรม Marriott

โดยโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2017 http://www.itcma.com.sg ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย จาก 30 ประเทศ


On the 26th and 27th September 2017, student’s representative from International College, Suan Sunandha Rajabhat University has joining IMEX-MPI-MCI-IT&CMA Future Leaders Forum 2017 Events at Bangkok Convention Center, Central World.

Moreover, students acquire opportunities to participate in Project creation contest “IMEX International University Challenge 2017” supported by Marriott Hotel.

Overall, students got to learn about knowledge on MICE industries from professional Micer. This project is a part of IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2017 events which has more than 1,000 attendees from over 30 countries.