ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560
เทอม 3/2017 สาขาการโรงแรมกำหนดให้วันพุธ เป็นวันใส่ชุดสูท uniform ของสาขานะคะ แต่งกายให้ถูกระเบียบกัน

Salaya Train Station ในรายวิชา IHT3321 Seminar on Tourism Project

Salaya Train Station ในรายวิชา IHT3321 Seminar on Tourism Project

HTM57 students was visiting Salaya Train Station for local people interview and Capturing pictures of the atmosphere of the train station and life of the passengers in IHT3321 Seminar on Tourism Project