โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ

Salaya Train Station ในรายวิชา IHT3321 Seminar on Tourism Project

Salaya Train Station ในรายวิชา IHT3321 Seminar on Tourism Project

HTM57 students was visiting Salaya Train Station for local people interview and Capturing pictures of the atmosphere of the train station and life of the passengers in IHT3321 Seminar on Tourism Project