โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ


วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ และอาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  (Food and Beverage Management and Table Etiquette) ที่นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบและการปฏิบัติจากสถานที่จริงเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้และหลักการที่ถูกต้องเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานการโรงแรมโดยตรงอีกด้วย