ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560
เทอม 3/2017 สาขาการโรงแรมกำหนดให้วันพุธ เป็นวันใส่ชุดสูท uniform ของสาขานะคะ แต่งกายให้ถูกระเบียบกัน

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ


วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ และอาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  (Food and Beverage Management and Table Etiquette) ที่นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบและการปฏิบัติจากสถานที่จริงเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้และหลักการที่ถูกต้องเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานการโรงแรมโดยตรงอีกด้วย