โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ

โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)

โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)

เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน รวมถึงแนวทางการจัดทำตำราและหนังสือ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ

ข่าวจาก คุณณาฐวดี พุทธวงค์