ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560
เทอม 3/2017 สาขาการโรงแรมกำหนดให้วันพุธ เป็นวันใส่ชุดสูท uniform ของสาขานะคะ แต่งกายให้ถูกระเบียบกัน

โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)

โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)

เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน รวมถึงแนวทางการจัดทำตำราและหนังสือ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ

ข่าวจาก คุณณาฐวดี พุทธวงค์