ศิษย์เก่าสาขาการโรงแรม รีวิวการทำงานบนเรือสำราญ Carnival Cruise Line
สวัสดีค่ะ ช่วงชีวิตดี๊ดี วันนีขอนำเสนอรุ่นพี่สุด HOT ขนาดมารีญายังต้องหลบไป พี่ส้ม นัชญาวีร์ พูลศิริ

อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “Grooming and Table Manner”

อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “Grooming and Table Manner”

อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “Grooming and Table Manner” (มารยาทการแต่งกายและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก) ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จ. ระยอง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ปตท. (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology-VISTEC) การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการจำลองสถานการณ์งานเลี้ยงแบบ Gala Dinner ทั้งนี้นิสิต เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของสถาบันต้องเข้าร่วมงานเลี้ยง ฝึกปฏิบัติการวางตัวในการเข้าสังคม และแต่งกายตามแบบมาตรฐานสากลตาม Concept ของงาน ในการนี้ ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคมของบุคลากรของสถาบัน จึงได้เชิญอาจารย์ของสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและนิสิตมีคำถามตลอดเวลาในระหว่างการอบรมด้วย