หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร รหัส61 จัดเตรียมอาหารเช้าในชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา HIR3406 Breakfast and Sandwiches Preparation
DOWNLOAD PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร รหัส61 จัดเตรียมอาหารเช้าในชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา HIR3406 ...
2020-02-13 15:01:35
นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคารและสาขาการรงแรม ร่วมจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสุนัขจรจัดบริเวณวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563
DOWNLOAD PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคารและสาขาการรงแรม ร่วมจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสุนัขจรจัดบริเวณวิ ...
2020-02-12 10:29:31
สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการวิพากษหลักสูตรของสาขาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
DOWNLOAD PDF สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการวิพากษหลักสูตรขอ ...
2020-02-06 16:11:49
อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง และนักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร รหัส60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียนปฏิบัติการในวิชา Cake and Pastries Preparation
DOWNLOAD PDF อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง และนักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร รหัส61 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั ...
2020-01-27 09:07:58
คณะอาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเข้าพบสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รศ.ดร.กรองทอง ไคริรี
DOWNLOAD PDF คณะอาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเข้าพบสวัสดีป ...
2020-01-13 09:32:32
อาจารย์นันทนา ลัดพลี นิเทศก์นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Oriental Residence Bangkok on November 22, 2019
DOWNLOAD PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี นิเทศก์นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Oriental Residence Bangkok on ...
2019-12-02 09:59:16
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (examiner)
DOWNLOAD PDF อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกา ...
2019-12-02 09:53:36
ข่าวย้อนหลัง