หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาธุรกิจภัตตาคาร รหัส61 ในชั่วโมงปฏิบัติรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers วันที่ 16 กันยายน 2563
DOWNLOAD PDF นักศึกษาธุรกิจภัตตาคาร รหัส61 ในชั่วโมงปฏิบัติรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers วัน ...
2020-09-16 13:56:49
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 11 กันยายน 2563
DOWNLOAD PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพก ...
2020-09-15 15:24:06
หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม ประชุมประจำเดือนกันยายนเพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
DOWNLOAD PDF หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม ประชุมประจำเดือนกันยายนเพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรม ...
2020-09-15 15:11:36
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ไทยและวิถีชาววัง
DOWNLOAD PDFกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ไทยและวิถีชาววัง.ภาษาไทย ...
2020-09-14 11:37:50
อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนักศึกษาธุรกิจภัตตาคาร รหัส60
DOWNLOAD PDF อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเตรียมความพร้ ...
2020-08-20 11:40:09
ข่าวย้อนหลัง