หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะอาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเข้าพบสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รศ.ดร.กรองทอง ไคริรี
DOWNLOAD PDF คณะอาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเข้าพบสวัสดีป ...
2020-01-13 09:32:32
อาจารย์นันทนา ลัดพลี นิเทศก์นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Oriental Residence Bangkok on November 22, 2019
DOWNLOAD PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี นิเทศก์นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Oriental Residence Bangkok on ...
2019-12-02 09:59:16
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (examiner)
DOWNLOAD PDF อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกา ...
2019-12-02 09:53:36
นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่7 ประจำปี2562
DOWNLOAD PDF อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสิทธิ์ นำนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับช ...
2019-12-02 09:42:07
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกการจัดการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร สอบปฏิบัติ ในรายวิชา HIR3405
DOWNLOAD PDF นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกการจัดการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร สอบปฏิบัติ ใน ...
2019-12-02 09:36:24
นักศึกษาการโรงแรมวิชาเอกการจัดการโรงแรมและวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร เข้ารับการสัมมนาเรื่องการทำงานในธุรกิจโรงแรม
DOWNLOAD PDF นักศึกษาการโรงแรมวิชาเอกการจัดการโรงแรมและวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร เข้ารับการสัมมนาเรื่องก ...
2019-11-20 10:35:54
นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร รหัส 60 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
DOWNLOAD PDF นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร รหัส 60 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 307 อาคารว ...
2019-11-20 09:47:03
ข่าวย้อนหลัง