หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุลและอาจารนันทนา ลัดพลี สาขาวิชาการโรงแรม จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาเอกการจัดการโรงแรมและวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารก่อนเริ่มผึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุลและอาจารนันทนา ลัดพลี สาขาวิชาการโรงแรม จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาเอกการจัดการโรงแรมและวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารก่อนเริ่มผึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

admin htm
2019-05-03 14:12:47

DOWNLOAD PDF อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุลและอาจารนันทนา ลัดพลี สาขาวิชาการโรงแรม จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาเอกการจัดการโรงแรมและวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารก่อนเริ่มผึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ภาษาไทย